Primátor Ivan Saktor inicioval stretnutie s biskupom Rudolfom Balážom o výstavbe na Kalvárii

dátum: 20.09.21-01:25

V utorok 23. februára 2010 sa uskutočnilo spoločné stretnutie primátora mesta Banská Bystrica Ivana Saktora a banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Hlavnou témou stretnutia iniciovaného primátorom Ivanom Saktorom boli otázky súvisiace s navrhovanou II. etapou výstavby na Kalvárii, ktorej investorom je Biskupský úrad.

Ivan Saktor informoval biskupa Baláža o priebehu procesu pripomienkovania k územnému konaniu i o samotnom odbornom posudzovaní celého projektu. Pripomenul, že v tejto veci je rozhodujúce stanovisko nezávislého Stavebného úradu, ktorý by mal v správnom konaní rozhodnúť do 11. marca. Stavebný úrad je povinný rešpektovať platnú legislatívu a v tejto fáze správneho konania nemôže do procesu zasahovať žiaden subjekt. Zmenu môže iniciovať jedine investor, ktorý pôvodný návrh podal.
Primátor Ivan Saktor na stretnutí hovoril aj občianskych protestoch a stanoviskách niektorých architektov. Keďže Mestu záleží na zachovaní historického a kultúrneho dedičstva Kalvárie, o ktorej obnovu sa rozhodujúcou mierou zaslúžil práve Biskupský úrad, primátor otvoril aj otázku prípadného prehodnotenia navrhovaného investičného zámeru rímskokatolíckej cirkvi. Týka sa to najmä plánovanej výstavby rezidenčných viliek, ktoré vyvolali najväčšie znepokojenie v radoch občanov i odbornej verejnosti.
Stanovisko biskupa Rudolfa Baláža vzhľadom na osobný charakter ich rozhovoru primátor nezverejňuje, ale do vydania rozhodnutia Stavebného úradu možno očakávať zásadné stanovisko Biskupského úradu k  tejto veci.
„Som za otvorenú diskusiu o ďalšom rozvoji územia pri Kalvárii. Moja iniciatíva smerom k Biskupskému úradu má za cieľ situáciu upokojiť a vytvoriť priestor pre argumenty oboch strán. Chcem ubezpečiť občanov i investorov, že Mesto Banská Bystrica rešpektuje platné zákony a bude postupovať len v súlade s legislatívou, majúc na pamäti zachovanie kultúrneho a historického dedičstva nášho mesta pre ďalšie generácie,“ povedal po skončení stretnutia primátor Ivan Saktor.