Magistrát zisťuje záujem Banskobystr - Hobby, chovateľ | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Hobby, chovateľ v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Magistrát zisťuje záujem Banskobystričanov o výstavbu parkovacích plôch

dátum pridania: 19.01.10-11:01

Mesto Banská Bystrica pripravuje výstavbu parkovacích plôch formou zaangažovanosti svojich obyvateľov na financovaní výstavby.

Malo by ísť o dlhodobý prenájom vo vytypovaných lokalitách (pozemky sú vo vlastníctve Mesta):
Fončorda: Moskovská ul., Slnečná ul., Wolkerova ul., Radvaň: Kalinčiakova ul., Kráľová: Podháj, Podlavice: Limbová ul., Gaštanová ul, Podlavická cesta, Sásová: Rudohorská ul., Krivánska ul.
Občan, ktorý má záujem o dlhodobý prenájom parkovacieho miesta v jednej z uvedených lokalít, uzatvorí s Mestom Banská Bystrica zmluvu o budúcej nájomnej zmluve a vloží finančné prostriedky na účet mesta (uvedené prostriedky budú účelovo viazané). Mesto sa v zmluve zaviaže parkovacie miesto vybudovať do 30. júna 2011. Po kolaudácii stavby budú uzatvorené nájomné zmluvy na obdobie 6 a viac rokov. Doba platnosti nájomnej zmluvy bude úmerná výške vkladu občana - budúceho nájomcu podľa koeficientu:
doba platnosti zmluvy (v rokoch) = vložená investícia: 200 EUR/rok.
Doba platnosti nájomnej zmluvy bude zaokrúhlená na celé mesiace smerom nahor. Parkoviská budú vybudované so spevneným asfaltovým povrchom, opatrené lapačmi ropných látok. Každé parkovacie miesto bude individuálne vyznačené zvislým dopravným značením IP 16 (Parkovisko – parkovacie miesto s vyhradeným státím) a E13 (Dodatková tabuľka pre vyhradené státie) s uvedením evidenčného čísla motorového vozidla, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, ako i vodorovným dopravným značením V10a, resp. V10b (Parkovacie miesta s kolmým státím, resp. šikmým státím).
Vzhľadom na fakt, že ide o rôzne výmery parkovísk, ako aj ich stavebné požiadavky, budú na realizáciu vynaložené rôzne finančné náklady (viď. príloha tabuľky). Týmto spôsobom majú občania možnosť získať parkovacie miesto do dlhodobého prenájmu za 200,- EUR ročne na obdobie 6 a viac rokov, čo je výhodná alternatíva v porovnaní s užívaním verejného priestranstva formou vyhradenia parkovacieho miesta na existujúcich parkovacích plochách, kde ročná sadzba uvedenej miestnej dane pre rok 2010 je 438,- € .
 poslať článok mailom  vytlačiť článok