Nové vinohradnícke pravidlá - Gastro | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Gastro v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Nové vinohradnícke pravidlá

dátum pridania: 06.11.09-09:38

Zákon o vinárstve a vinohradníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2010 zavádza niektoré novinky, ktoré sú zaujímavé nielen pre vinársku a vinohradnícku profesijnú obec, ale aj pre širokú verejnosť.

Zákon vydaný pod číslom 313/2009 Z.z. stanovuje členenie vinohradníckych oblastí na Slovensku. Spolu je ich šesť. Delia sa na Malokarpatskú, Južnoslovenskú, Stredoslovenskú, Nitriansku, Východoslovenskú a Tokajskú vinohradnícku oblasť. Presne určuje, kto a za akých podmienok môže vysádzať vinič na vinohradnícku plochu. Ak tak vinohradník neurobí, kontrolný ústav môže dať vinohrad vyklčovať na náklady vinohradníka. Vinohradníci, vinári a obchodníci musia byť registrovaní vo Vinohradníckom registri, ktorý vedie kontrolný ústav. Každý vinohradník je povinný registrovať sa vo vinohradníckom registri, ak užíva jeden alebo viac vinohradov a ich celková výmera prevyšuje 1000 m2.


 

V členení vinárskych produktov sa dostalo osobitné miesto aj burčiaku. Ako burčiak možno označiť len kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území SR. Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období od 15. augusta do 31. decembra. Presne sú zadefinované vína, ktoré používajú zemepisné označenie, alebo sú chránené označením pôvodu. Musia byť dorábané z hrozna vypestovaného výlučne na uznaných vinohradníckych plochách v SR a to len z odrôd, ktoré sú v Listine registrovaných odrôd. Tradičné výrazy, ako napríklad akostné víno, neskorý zber, výber z hrozna či bobuľový výber môžu mať na etiketách len vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením. Ak sa víno vyrobí v tom istom kalendárnom roku, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, je zakázané takéto víno uvádzať na trh vo fľašiach pred prvým novembrovým pondelkom.Vinárske produkty môžu byť na trhu, iba ak získali certifikát. Certifikácia zahŕňa overovanie dodržiavania danej špecifikácie alebo kontrolu údajov vo vinohradníckom registri, chemickú analýzu vína a jeho senzorické hodnotenie. Vinárske produkty v spotrebiteľskom balení musia byť na nádobe označené čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku. Nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje a informácie, ktoré môžu mylne vzbudiť dojem mimoriadnej kvality, vyvolať nesprávne predstavy o zemepisnom pôvode, o spracovaní, vlastnostiach, odrode viniča a ročníku zberu. Správne delikty a priestupky voči tomuto zákonu budú sankcionované pokutou. Kontrolný ústav uloží pokutu od 165 do 33.000 eur (približne od 5000 do jedného milióna Sk). Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, môže byť jej výška až dvojnásobná. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(red.)
 poslať článok mailom  vytlačiť článok